Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Какво направихме?

ЕнвироХеми проектира, изгражда и експлоатира инсталации за водоподготовка и станции за пречистване и рециклиране на водата. За експлоатацията на пречиствателните станции ние предлагаме цялостни услуги, химикали за третиране, експлоатационни модели и сервизни договори. Чрез приложението WaterExpert ЕнвироХеми предлага интелигентно решение за цифровизация на водната технология, за да осигури пълен преглед на работата на инсталацията и всички процеси на пречиствателната станция по всяко време.

 

 • Цел

  Цел

  От птицекланницата се отделят силно замърсени отпадъчни води. Между 10 и 15 литра свежа вода се използват за всяко обработено пиле и те трябва да бъдат третирани преди попадането им в канализацията. 

  Търсенето на "бяло месо" нараства непрекъснато, в резултат има все по-голямо производство в птицекланницата. Генерираната отпадна вода е между 1,500 m³ и 8,000 m³ на ден. Това води до проектирането и изграждането на големи пречиствателни станции.  

  Иновативните технологични решения на ЕнвироХеми не само осигуряват сигурно достигане на зададените параметри за заустване, но и значително намаляват въглеродния отпечатък на производството. 

  Това се постига чрез комбинирането на нашите процеси, така че да може да се генерира биогаз от отпадните води и/или утайката. Или ние отделяме маслата и мазнините от утайката, която след третирането може да се изплозва като биогориво в котлите на предприятието. Нарастващата нужда от свежа вода може да бъде компенсирана чрез рециркулация на водата, което осигурява стабилност на предприятието по отношение на наличността и разходите за свежа вода. 

  Ние разработваме индивидуални концепции за третиране и депониране на утайката, осигурявайки и тук оптимизация на разходите..

 • Решение

  Решение

  Нашето ресурсно ефективно решение първоначално осигури двустъпално пред-третиране на отпадните води чрез флотация Flomar®. Този първи флотационен етап не изисква употребата на химикали и отстранява голяма част от неразтворените вещества и мазнините от отпадъчните води. 

  По този нaчин до 60% от химикалите за третиране на водата, които биха били необходими ако нямаше пред-третиране, могат да бъдат спестени във второто флотационно стъпало. Утайката от първата флотационна единица, не съдържа химикали, състои се основно от масла и мазнини и може да бъде надежно разделена в трифазен декантер. Това позволява използването на третираното масло като биогориво в котелното на предприятието. Във второто флотационно стъпало с пред-третиране с химикали неразтворените вещества и маслата могат да бъдат редуцирани до 98%, което намалява натоварването на следващата биологична станция Biomar® и позволява значително спестяване на разходите за енергия за аериране. В биологичното стъпало органичното натоварване и концентрацията на азот се редуцират до достигане на нормите за заустване. След това тази добре пречистена вода може да бъде третирана с ултрафилтрация Envopur® и обратна осмоза за получаването на вода с питейно качество, която да бъде използвана повторно в производството. 

 • Ползи

  Ползи

  • Станцията с модулна концепция може да бъде разширена и позволява понататъшни подобрения като обратен добив на масла и третиране на индустриални води. 
  • Двустъпалната флотация спестява до 60% от химикалите
  • По-добро отстраняване на ХПК, липофилни субстанции и неразтворени вещества благодарение на двустъпалната флотация
  • Производтво на биогориво чрез обратен добив на масло от флотационната утайка
  • Напълно автоматична експлоатация на станцията
  • Онлайн измерването на параметрите на отпадната вода позволява оптимизиране на разходите чрез дозиране пропорционално на натоварването
Биологично пречистване на отпадни води с добив на биогаз в предприятие от хранителната промишленост
Биологично третиране на отпадъчни води в предприятие от хранителната индустрия

Списък с референции

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100