Химическа индустрия / Петрохимия

Химическа индустрия / Петрохимия

Пречистване на процесни и отпадъчни води със строги изисквания за безопасност и достъпност

Без компромиси при осигуряването на процесна вода и пречистването на отпадните води

Отпадните води от химическите и петрохимическите индустрии често съдържат токсични или неразградими субстанции, които е трудно да се отстранят. Нашите експерти могат да ви предоставят индивидуални решения за пречиствателни станции съгласно вашите индивидуални изисквания и нужди.   

В петрохимическата индустрия в резултат на алкалните промивни процеси за десулфуризация на петролните продукти се генерират алкални разтвори, известни като отработени основни или кисели разтвори. Те съдържат токсични органични компоненти, както и силно концентрирани серни съединения. Нашите технологични решения за третиране на процесни води осигуряват безпроблемно производство, дори и процесните води да съдържат трудни за третиране компоненти, като например червено масло.  

Нашите технологични решения за Вас

  • Напълно или частично обезсолени води за котли, турбини и процесни води.
  • Води кондиционирани за охладителни кули и офлайн филтрация
  • Рециркулация на кондензатни води, обезсолени води и процесни води
  • Пред-третиране и детоксикация на отпадните води
  • Третиране на водни течни отпадъци
  • Пред-третиране на отпадни води с трудно разградимо ХПК 
  • Третиране на отработени основни или кисели отпадни води
  • Разлагане на утайката с оглед редуциране на нейното количество и за борба с нишкиводните бактерии

В обхвата на нашите услиги са включени:

Списък с референции

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100