Рециклиране на водата

Рециклиране на водата

Третирането на процесните и отпадъчните води по начин, който улеснява рециклирането на водата, става все по-важно в индустрията.

Рециклиране на водата с ЕнвироХеми – устойчива водна технология

Третирането на процесните и отпадъчните води по начин, който улеснява рециклирането на водата, става все по-важно в индустрията. Чрез целенасочени мерки от една страна се запазват ресурси, а от друга се дава ценен принос за възстановяване на енергията, което от своя страна спестява пари на фирмите. ЕнвироХеми има дългогодишен опит и е специализирана в изграждането на инсталации за рециклиране на отпадъчни води за промишлени компании от широк спектър от промищлени сектори и ги инсталира в промишлени предприятия по целия свят.

Рециклиране на вода със съвременни технологии

Като пример може да посочим концепцията за пречистване на отпадъчни води с използване на рекуперация на топлина в  индустриалната пералня ЦВС боко в Германия. Тя по същество се състои от мембранна биологична система с обратна осмоза. След това отпадъчната вода, която вече е без частици се подава през топлообменник за възстановяване на топлината, преди да се насочи към мембранния биореактор, където органичните компоненти на отпадъчната вода се разлагат. Рециклираната вода може да се използва повторно за всички процеси на пране в пералното помещение. Тя се подава през топлообменник преди повторна употреба в пералното съоръжение и се загрява предварително от топлинната енергия, излъчвана от отпадъчните води.

В резюмеможе да кажем, че с помощта на рециркулация на вода компанията спестява прибл. 51 милиона литра питейна вода годишно. Устойчивата технология за водата също така намалява годишната консумация на енергия чрез възстановяване на топлината – качествен фактор, който има положителен ефект върху околната среда, както и върху разходите за енергия.

Свържете се с експертите в ЕнвироХеми ако искате да се възползвате от професионално рециклиране на вода, което е персонализирано за нуждите на вашата компания.

 

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100