Процесни отпадни води

ЕнвироХеми предлага доказани технологии в зависимост от заданието: пред-третиране на отпадните води, рециркулация на водите или добив на ресурси.

Третиране на процесни води - ефективни процеси от ЕнвироХеми

Водата се използва в промишлените предприятия и процеси за широк спектър от цели. След като е била използвана, обикновено се изисква последващо третиране, преди процесните отпадъчни води да могат да бъдат заустени или насочени към ново приложение. ЕнвироХеми предлага доказана технология в зависимост от задачата: предварително третиране на отпадъчни води, рециклиране на вода или възстановяване на ресурси. Специфичната за приложението технология може да се използва като отделно решение или да се комбинира за много практически изисквания за пречистване на вода, както и като градивен елемент в търсенето на нулево изпускане на течности (технология без отпадъчни води).

Третирне на процесни отпадъчни води 

Производствените и процесните отпадъчни води се пречистват предварително с помощта на процеси, насочени към премахване на натоварването от пречиствателните станции за отпадъчни води надолу по веригата, гарантиране на тяхната оперативна безопасност или сигурно достигане на нормите за заустване за канализационните системи.

Рециркулация на процесни отпадни води 

Изискванията към обработената или пречистена индустриална вода са специфични и имат високи стандарти по отношение на качеството. ЕнвироХеми проектира, изгражда и експлоатира решения за повторно използване на водата и за рециклиране на процесни отпадъчни води. Компаниите биват подкрепени в това начинание за намаляване на разходите за производство на прясна и промишлена вода, както и за значително намаляване на разходите за заустване на отпадъчни води или пречистване на процесни води. Инсталациите за процесни отпадъчни води на ЕнвирохХеми са важен градивен елемент за посрещане на стремежа към нулево изхвърляне на течности (ZLD).

Третиране за възстановяване на ресурси и рециклиране 

Възстановяването на ресурси под формата на продукт или вложен материал за повторна употреба в производствения процес изисква точно познаване на технологичното решение и процесите на промишлено производство. Опитните служители на ЕнвироХеми осигуряват икономически и екологични решения за пречистване на процесните води. Рециклирането на процесни отпадъчни води от процеса също подобрява водния отпечатък на произведения продукт, тъй като водата се използва повторно.

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100