Маслоуловители

Допълнения към маслоуловителите - специфични решения от ЕнвироХеми

Допълнения към маслоуловителите - специфични решения от ЕнвироХеми Su

Маслoуловителите се използват за защита на канализационните системи срещу запушвания, причинени от минерални греси и масла. Работата на пречиствателните станции за битови води  може да бъде значително засегната от тези видове вещества, тъй като те са трудно биоразградими. Следователно инсталирането на маслоуловители е задължително в съответствие с DIN 1999 или DIN EN 858 в предприятия като бензиностанции или например оператори на моторни превозни средства, в транспортния сектор и в металообработващата промишленост.

Принципът на работа на тези инсталации за пречистване на отпадъчни води се основава на принципа на гравитацията: поради разликата в плътността минералните масла и мазнини се издигат на повърхността на водата. Утайките, като пясък, се утаяват на дъното на резерваоара или интегрирания каломаслоуловител.

Безпроблемна работа на маслоуловителя за правилна поддръжка

Маслоуловителите трябва да бъдат оценени в зависимост от вида и количеството на събраните отпадъчни води. За да се осигури безопасно функциониране, съдържанието на маслоуловителя трябва да се изхвърля, почиства и пълни с прясна вода на всеки шест месеца.

Като алтернатива, операторът на инсталацията – в случай на по-малко натрупване на замърсяване – може да проверява ежемесечно дебелината на утайката и масления слой и да го записва в работен дневник. След това интервалите, на които съдържанието на маслоуловителя трябва да се изхвърля, могат да бъдат удължени с до пет години. Във връзка с това са необходими обща проверка и тест за течове. в маслоуловителите не трябва да попадат:

  • Отпадни води съдържащи фекални вещества
  • Отпадни води с животински или растителни масла и мазнини

С правилно оразмерен маслоуловител и редовно изхвърляне на съдържанието могат да се постигнат стойности на въглеводороди на изход от модула от < 20 mg/l. В много случаи обаче ефективността е намалена от почистващи агенти, налягане или температура, което означава, че е необходима непрекъсната обработка (неутрализация, флокулация/утаяване, флотация, филтриране). В този случай маслоуловителя се използва като етап на предварителна обработка. Що се отнася до вариантите за подземен монтаж и изграждане на сграда, има разграничение между двата дизайна, но те могат да бъдат и комбинирани. 

ЕнвироХеми също така доставя и различни, специфични решения: ако маслата и мазнините са в емулгирана форма и не могат да бъдат отстранени в достатъчна степен от маслоуловителя, отпадните води се пред-третират в компактни пречиствателни станции от продуктовата гама на  Split-O-Mat®  (физико-химично третиране) и Lugan® (флотационни инсталации) до достиганер на нормите за заустване.

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100