AKIZ - интегрирана концепция за отпадъчни води от индустриални зони

Както е показано в индустриалната зона Тра Нок във Виетнам, съвместният изследователски проект AKIZ разработи концепции за устойчиви водни технологии за преодоляване на проблемите с отпадъчните води, свързани с промишлените зауствания във Виетнам. Основният акцент тук беше върху адаптирането на новата водна технология към местните изисквания, използвайки опростени работни концепции и здрави компоненти. В този контекст ЕнвироХеми разработи пилотна инсталация за оползотворяване на ресурси с помощта на мембранна технология и я внедри в пилотен мащаб. Пилотната инсталация беше успешно експлоатирана на място във Виетнам.

www.akiz.de

www.germanwaterpartnership.de

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100