Изчисляване на въглеродния отпечатък

ЕнвироХеми предоставя на компаниите индивидуален баланс на CO2 за инсталации за преработка на вода.

Въглеродният отпечатък на производствено съоръжение или на неговите инсталации, като пречиствателните станции или инсталации за производство на пара, описва потенциалните емисии на въглероден диоксид и следователно отрицателното въздействие върху атмосферата. Ако въглеродният отпечатък трябва да бъде намален, трябва да се определят потенциалните спестявания на емисии на CO2.Това означава идентифициране и анализиране на отговорните процеси.

ЕнвироХеми може да предостави на компаниите индивидуален CO2 баланс за техните инсталации за преработка на вода, в който експерти определят въглеродния отпечатък на техните системи за управление на промишлени води и отпадъчни води. Първата стъпка е да работите с клиента, за да изберете компонентите на инсталацията или процесите, които да бъдат изследвани. След това данните се проучват и анализират, преди да се използват като основа за съставяне на индивидуалния въглероден отпечатък. След това експертите определят потенциала за оптимизация и го представят на клиента. 

Ползи от отчитането на CO2:

  • Оценка на технологични алтернативи, като повторно използване или рециркулация на водата, които също намаляват водния отпечатък
  • Намиране на алтернативи за обезвреждане на утайките 
  • Идентификация на възможности за намаляване на екплоатационните разходи

С дългогодишен технологичен опит в сектора, доставчикът на системи за водни технологии осигурява изключителна подкрепа при прилагането на идентифицираните потенциални оптимизации. Богатият опит на ЕнвироХеми в оперативното управление е от решаващо значение, когато става въпрос за непрекъснато подобряване на въглеродния отпечатък без компромис с производителността или наличността. Освен избрания процес, начинът, по който работи инсталацията, оказва решаващо влияние върху въглеродния отпечатък. Чрез оперативно управление, представянето на пречиствателната станция по отношение на ефективност, енергия и наличност може да бъде значително подобрено чрез въвеждане на процес на непрекъснато подобрение.

Компания от хранително-вкусова промишленост, например, успя да облекчи натиска върху съществуващата си станция за аеробно пречистване на отпадъчни води с анаеробен реактор Biomar от ЕнвироХеми. Това намали енергията, необходима за вентилационните модули с 30%. Частични потоци с високи органични натоварвания също се обработват в анаеробния реактор. Създаденият биогаз позволява 30% спестяване на изкопаеми горива и разходи за обезвреждане. Като цяло, въглеродният отпечатък е значително намален.

 

Компания за преработка на храни използва анаеробен реактор, за да облекчи налягането в своята аеробна пречиствателна станция за отпадъчни води, да генерира биогаз и да спести енергия във вентилационните модули – намалявайки въглеродния отпечатък.

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100