Ontzilting

Ontzilting

Ontzilting is een procedé voor de behandeling van afvalwater uit koelinstallaties met een extreem hoog zoutgehalte, dat u met installaties en chemicaliën van EnviroChemie kunt verlagen.

Wat is ontzilting – en hoe moet met zilt water worden omgegaan?

Verdampingskoelers leiden effectief warmte af. Daarvoor zijn toereikende hoeveelheden vers water nodig. De noodzakelijke hoeveelheid vers water is wezenlijk afhankelijk van de zogenaamde ‘indikking’ van het kringloopwater. Bij de warmteafvoer verdampt zuiver water – de in het water opgeloste zouten blijven echter achter in het circulatiewater en ‘dikken in’. Aangezien dit niet oneindig kan doorgaan, moet een bepaald deel van het water worden ververst. Daarbij ontstaat afvalwater, dat zilt water of spuiwater wordt genoemd. Met de indikkingsfactor beschrijft men de graad van de hogere concentratie van de in het water opgeloste zouten op grond van de verdamping van zuiver water.

Het meest rendabel is de inzet van een verdampingskoeler bij een zo hoog mogelijke indikking en slechts geringe hoeveelheden afval- en suppletiewater. Bij te hoge concentraties ontstaan echter wel afzettingen door hardheidsmineralen, corrosie en neutrale zouten zoals chloriden en sulfaten of slib door vaste stoffen. Ingebrachte voedingsstoffen bevorderen bovendien de groei van bacteriën en algen, hetgeen eveneens regelmatig ontzilten noodzakelijk maakt.

Tot op zekere hoogte kunnen effectieve behandelingschemicaliën negatieve invloeden van de hogere concentratie compenseren. Bij de selectie van de behandelingschemicaliën moet zowel rekening worden gehouden met de bouwwijze van de installatie als met het uitgangswater, de externe invloeden, de bedrijfswijze en de materialen.

Efficiënt Ontzilten met installaties van EnvirCchemie

Als men bovendien het ontzilten wilt reduceren om water te besparen, dan zijn installatietechnische componenten noodzakelijk. Dit kunnen filters, fysische componenten of ook speciale installaties voor waterrecycling zijn. Daarmee is gegarandeerd dat de van tevoren vastgelegde maximale concentraties aan stoffen in het water in de kringloop weer worden bereikt.

Bij het bedrijf van stoomketels wordt het waterverlies dat ontstaat door de verdamping, eveneens gecompenseerd door het navoeden van vers water. Ook hier wordt het zoutgehalte regelmatig verlaagd door ontzilten via kleppen en zo de hogere concentratie gecompenseerd.

Zilt water zonder risico verminderen – wij geven u graag advies!

EnviroChemie biedt u een breed palet van bijzonder krachtige behandelingschemicaliën en installaties voor waterrecycling aan, om de hoeveelheid te ontzilten water van verdampingskoelers of stoomketels terug te brengen tot een minimum. Dit is met name dan interessant, wanneer er drinkwater gebruikt en het zilt water naar de gemeentelijke zuiveringsinstallatie geleid wordt. Onze toepassingstechnici geven u advies omtrent het thema ontzilting en werken voor u de optimale oplossing uit.

Diagram: Afhankelijkheden van suppletiewater en spuiwater bij stijgende indikking

Effizientes Absalzen mit Anlagen von EnviroChemie

Möchte man darüber hinaus die Absalzung reduzieren, um Wasser einzusparen, sind anlagentechnische Komponenten notwendig. Dies können Filter, physikalische Komponenten oder auch spezielle Wasserrecycling-Anlagen sein. Damit ist sichergestellt, dass die zuvor definierten maximalen Konzentrationen an Wasserbegleitstoffen im Kreislauf wieder erreicht werden.

Beim Betrieb von Dampfkesseln wird ebenfalls durch Nachspeisen von Frischwasser der Wasserverlust ausgeglichen, der durch die Verdunstung entsteht. Auch hier wird regelmäßig der Salzgehalt durch Absalzen über Ventile reduziert und die Aufkonzentration ausgeglichen.

Absalzung risikolos reduzieren - wir beraten Sie gerne!

EnviroChemie bietet Ihnen eine breite Palette besonders leistungsstarker Behandlungschemikalien und Wasserrecycling-Anlagen an, um die Absalzmenge von Verdunstungskühlanlagen oder Dampfkesseln auf ein Minimum zu reduzieren. Dies ist insbesondere dann interessant, wenn Trinkwasser verwendet und die Absalzung in die kommunale Kläranlage abgeleitet wird. Unsere Anwendungstechniker beraten Sie rund um das Thema Absalzung und ermitteln die für Sie optimale Lösung.

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405